Правомощия

Общественият посредник на територията на Община Стара Загора:

 

ИМА ПРАВОМОЩИЯ И МОЖЕ

да приема жалби и сигнали срещу незаконосъобразни актове и действия на органите на общинската администрация за нарушаване на правата и законните им интереси:

  • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местното самоуправление;
  • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
  • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
  • прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.

 

НЯМА ПРАВОМОЩИЯ И НЕ МОЖЕ

Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт.

Общественият посредник няма право да се намеси във въпроси, свързани с личния живот на гражданите и в открити съдебни процедури.

Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.