Подай жалба онлайн

В кои случаи можете да се обърнете към обществения посредник

Можете да се обърнете към Обществения посредник с жалба или сигнал срещу работата на органите на местното самоуправление на територията на Община Стара Загора и юридическите лица, които предоставят обществени услуги от името на общината.

В кои случаи омбудсманът не може да се намеси

Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт. Общественият посредник няма право да се намеси във въпроси свързани с частни взаимоотношения между граждани – например междусъседски или роднински конфликти и спорове, и в открити съдебни процедури. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

Кой може да се обръща към омбудсмана

Жалби и сигнали до Обществения посредник могат да подават всички физически лица без разлика на гражданство, пол, религиозни убеждения, политическа принадлежност. Граждански и неправителствени сдружения, браншови, работодателски и други организации също могат да се обръщат към Обществения посредник, когато считат, че са налице лоши административни практики, злоупотреби или условия за нарушаване на правата и свободите на гражданите.

Каква информация трябва да предоставите

За извършване на проверка, предприемане на своевременни действия и уведомяване на подателя за резултатите от работата по жалбата е необходимо тя да съдържа следната информация:

Име на подателя

Постоянен адрес и/или адрес за кореспонденция

Телефон за връзка

Пълно, точно и ясно описание на нарушението, като се посочват конкретните факти, свързани със случая, времето на извършване на нарушението, регистрационен номер и дата на свързаните с нарушението документи или административни актове, посочени в жалбата. Препоръчително е да се избягва позоваването на събития и лица, които не са пряко свързани с описвания проблем. Точни и актуални данни за нарушителя. Информация дали същият случай се разглежда от съд или прокуратура към момента на подаване на жалбата и дали има предходни разглеждания на въпроса в държавни или общински органи или в съда. Конкретните резултати, които жалбоподателят очаква в резултат от намесата на Обществения посредник. Копия на документи, доказващи извършеното нарушение и/или отказа на други общински органи да решат въпроса, ако има такива.

Нещо важно

Изчерпателната информация е важна за успешното разглеждане на случая в разумен срок. Липсата на някои от изброените данни не може да бъде основание да се откаже приемане на жалбата, но ще забави разглеждането й.