Какво е обществен посредник?

Общественият посредник на територията на Община Стара Загора съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.

Общественият посредник приема и разглежда жалби на граждани за нарушения на техните права и свободи от общинските органи и техните администрации, извършва проверки по жалбите и издава становища, предложения и препоръки до органите на местно самоуправление и местната администрация. Общественият посредник има право да отправя мотивирани препоръки за промяна на съществуващата в общината практика на административното обслужване на гражданите. Желателно е, преди да се подаде жалба или сигнал до обществения посредник, за проблема да е уведомена компетентната общинска структура. За цялостен поглед върху проблема е желателно като приложения към подаваната жалба да се предоставят копия от официалната кореспонденция със съответните структури.

Дейността на Обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Общественият посредник е избираем орган от Общински съвет за мандат от четири години. В своята дейност Общественият посредник се подчинява на Конституцията, законите в Република България и Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора, приет от Общински съвет с Решение №302 от 27.11.2008 г. и публикуван в сайта на институцията.