Често задавани въпроси

По какви въпроси може да ми помогне Общественият посредник?

Гражданите и техните организации подават жалби до обществения посредник в случаите на:

  • нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местното самоуправление;

  • неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

  • предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;

  • прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите.

 

По какви въпроси Общественият посредник не може да се намеси?

Правомощията на Обществения посредник не се отнасят до вътрешно служебни отношения на органите на местната власт. Общественият посредник няма право да се намеси във въпроси, свързани с личния живот на гражданите и в открити съдебни процедури. Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция.

 

Какво е Общественият посредник?

Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на територията на Община Стара Загора. Общественият посредник извършва проверки по жалби на гражданите или техните организации, които приключват със становище. Освен това,  Общественият посредник има право да излиза с мотивирани препоръки и предложения за промяна на съществуващата в общината практика на административното обслужване на гражданите. Дейността на Обществения посредник е насочена и към подобряване на качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

Общественият посредник е независим орган, който се избира от Общинския съвет за срок от четири години. В своята дейност Общественият посредник се подчинява само на Конституцията, законите в Република България и Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора, приет от Общински съвет с Решение №302 от 27.11.2008г. и публикуван в сайта на институцията.

 

Как мога да се обърна към Обществения посредник?

Заинтересованите граждани и организации сезират Обществения посредник с жалби, които могат да се подават лично в офиса, по телефона, пощата или по електронен път, чрез имейл или официалния сайт на институцията. Постъпилите жалби се завеждат в регистър. Анонимни жалби не се приемат.

В жалбата се посочват органът, до който се подава, името и адресът на жалбоподателя, актът или решението, които се обжалват, органът, който ги е издал, оплакванията и исканията на жалбоподателя. Към жалбата се прилагат и писмените доказателства, на които жалбоподателят се позовава. С нея може да се иска събирането на доказателства за факти и обстоятелства, които не са били взети предвид при издаването на акта или са настъпили след издаването му.

Производството пред Обществения посредник е безплатно.

 

ЗА КОНТАКТИ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК:

- Лично, в приемната на Обществения посредник в гр. Стара Загора ,

бул. „ Митрополит Методи Кусев“ 34А, ет.1,

- По пощата на адрес 6000 Стара Загора ,

бул. „ Митрополит Методи Кусев“ 34А, ет.1,

- По телефона на номер 0885/901 264;

- По електронната поща на адрес [email protected]

- Чрез интернет страницата на Обществения посредник